Doprava od 47 Kč, při nákupu nad 2 000 Kč doprava zdarma, 45 000 titulů skladem, více než 2 900 výdejních míst.

Obchodní podmínky

Obchodní společnosti Záložka s.r.o. e sídlem Chudenická 1059/30, Praha 10, identifikační číslo: 051 16 040, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258550 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zalozka.cz.

 1. 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Záložka s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Praha 10, identifikační číslo: 051 16 040, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258550 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím jako podnikatelem při jeho podnikatelské činnosti a jinou osobou (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího s tím, že koupě se netýká případné podnikatelské činnosti kupujícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.zalozka.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Knihkupec je třetí osobou - je prodávajícím, pokud zákazník zvolí formu nákupu pomocí rezervace viz bod 4. (dále jen "knihkupec")
  • 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba kupujícího je také podnikatel a uzavření kupní smlouvy (koupě) se týká podnikatelské činnosti kupujícího.
  • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. 2.UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • 2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • 2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • 2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. 3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • 3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • 3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • 3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • 3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • 3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • 3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • 3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. 4.REZERVACE U KNIHKUPCŮ
  • 4.1. Webové rozhraní www.zalozka.cz zobrazuje kromě zboží, které lze koupit dle bodů 2. a 3. těchto obchodních podmínek i nabídku kamenných knihkupectví.
  • 4.2. Veškerá prezentace zboží knihkupců umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající neručí za její správnost, neboť údaje takto zobrazované získává od třetích osob - knihkupců.
  • 4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží v knihkupectvích, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
  • 4.4. Webové rozhraní umožňuje možnost rezervace vybraného zboží kupujícím u knihkupce, které je realizováno pomocí rezervačního systému Záložka.
  • 4.5. Rezervace probíhá analogicky podobně jak je popsáno v bodech 3.4. a 3.5.
  • 4.6. Rezervace platí 3 pracovní dny od chvíle zarezervování (kliknutím na tlačítko "zarezervovat")
  • 4.7. Následná kupní smlouva vzniká mezi kupujícím a konkrétním knihkupcem ve chvíli vyzvednutí zboží kupujícím u knihkupce. Prodávající tedy není v případě rezervace prodávajícím, je jím knihkupec.
  • 4.8. Všechny další případné kroky a nároky se řídí občanským zákoníkem a případnými obchodními podmínkami
 5. 5.PRODEJ E-KNIH A AUDIOKNIH
  • 5.1. Webové rozhraní www.zalozka.cz zobrazuje kromě zboží, které lze koupit dle bodů 2. a 3. těchto obchodních podmínek i nabídku E-knih a Audioknih
  • 5. 2. Veškerá prezentace zboží knihkupců umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající neručí za její správnost, neboť údaje takto zobrazované získává od třetích osob - společností Palmknihy s.r.o. a AUDIOTÉKA.CZ s. r. o.
  • 5.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží na portálech www.palmknihy.cz www.audiotéka.cz, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
  • 5.4. Webové rozhraní umožňuje volbu nákupu vybraného zboží kupujícím na výše uvedených portálech
  • 5.5. Volbou koupit se kupující dostane na stránky zvoleného produktu na výše uvedených portálech. Kupní smlouva potom vzniká s výše uvedenými společnostmi dle obchodních podmínek výše uvedených portálů.
 6. 6.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • 6.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   • bezhotovostně převodem na účet;
   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
   • bezhotovostně platební kartou;
  • 6.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • 6.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  • 6.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • 6.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • 6.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • 6.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • 6.8. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad k zásilce v elektronické podobě pošle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího do 1 dne po převzetí zásilky kupujícím.
 7. 7.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • 7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  • 7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující pošle na email info@zalozka.cz tyto údaje: Celé jméno objednávajícího, číslo objednávky, zboží, kterého se týká vrácení, vyjádření kupujícího, co požaduje (typicky: vrácení peněz, výměna za jiné zboží apod...). Následně prodávající kupujícímu pošle mailem štítek tzv. reklamačního asistenta od přepravní společnosti Zásilkovna s.r.o.. Kupující potom vracené zboží zabalí a podá na jakémkoliv výdejním místě Zásilkovny, které umožňuje podání zásilek (https://www.zasilkovna.cz/pobocky)
  • 7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (podáno na Zásilkovně) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou ve výši 34 Kč.
  • 7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
  • 7.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • 7.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • 7.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 8. 8.PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • 8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • 8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • 8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • 8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • 8.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 9. 9.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • 9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších změn.
  • 9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • 9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • 9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • 9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • 9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • 9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • 9.3. Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • 9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u převzatého zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
  • 9.5. Postup pro uplatnění práva z vadného plnění podle § 2099 až 2017 a § 2165 až 2174 občanského zákoníku je následující: Kupující pošle na email info@zalozka.cz tyto údaje: Celé jméno objednávajícího, číslo objednávky, zboží, kterého se týká vrácení, důvod reklamace a vyjádření kupujícího, co požaduje (typicky: vrácení peněz, výměna za jiné zboží bez vady, odstranění vady apod...). Následně prodávající kupujícímu pošle mailem štítek tzv. reklamačního asistenta od přepravní společnosti Zásilkovna s.r.o.. Kupující potom vracené zboží zabalí a podá na jakémkoliv výdejním místě Zásilkovny, které umožňuje podání zásilek (https://www.zasilkovna.cz/pobocky)  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží (cca do 10 dní od podání na Zásilkovně.
  • 9.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 10. 10.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • 10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • 10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • 10.3. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou obsaženy v § 20n zák. č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody stran sporu, nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu, nebo smrtí resp. zánikem strany sporu, nebo marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu, nebo odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
  • 10.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • 10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 11. 11.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - Dále jen GDPR
  • 11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)
  • 11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Pokud kupující zvolí při nákupu registraci, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, což potvrdí zaškrtnutím formulace: "V souladu s GDPR uděluji jednoznačný a ničím nepodmíněný souhlas se zpracováním svých údajů pro účel zasílání infomací o novinkách a akčních nabídkách". Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  • 11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • 11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám, kromě zpracovatele Heureka Shopping s.r.o. za účelem získání hodnocení ve službě Ověřeno zákazníky.
  • 11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • 11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  • 11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • 11.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • 11.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • 11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
  • 11.10. Kupující má kdykoliv právo požádat o zrušení zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu a to mailem na mail info@zalozka.cz. Kupující má právo kdykoliv zkontrolovat informace, které o něm prodávající vede po přihlášení v sekci "Upravit mé údaje".
 12. 12.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • 12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, pokud se zaregistroval.
  • 12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 13. 13.DORUČOVÁNÍ
  • 13.1. Kupujícímu mohou být doručovány informace uvedené v bodu 10.1 na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 14. 14.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • 14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • 14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • 14.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Záložka s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha 10, adresa elektronické pošty reklamace@zalozka.cz.

V Praze dne 22.5.2018