Doprava od 59 Kč, při nákupu nad 2 000 Kč doprava zdarma, 70 000+ titulů skladem, více než 3 500 výdejních míst.

Obchodní podmínky - audioknihy

Obchodní podmínky pro prodej E-knih a Audioknih ke stažení

  • 1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetových stránek www.zalozka.cz, prostřednictvím nichž je Uživatelům dodáváno objednané zboží v nehmotné elektronické podobě (dále jen "Služba Záložka"), je společnost Záložka s.r.o. se sídlem Chudenická 1059/30, Praha 10, identifikační číslo: 051 16 040, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258550 (dále jen "Prodávající").

1.2. Zbožím v nehmotné elektronické podobě se pro účely tohoto nákupního řádu rozumí veškeré zboží dodávané Prodávajícím elektronickou cestou prostřednictvím internetové sítě v digitalizované podobě, bez hmotného nosiče (dále jen "Audio obsah").

1.3. Uživatelem se rozumí osoba, které je Prodávajícím na základě její objednávky dodán Audio obsah (dále jen "Uživatel").

1.4. Uživatel může dle své volby v rámci Služby Záložka úplatně pořizovat jím vybraný Audio obsah.

  • 2. Uzavření smlouvy a uživatelský účet

2.1. K registraci Uživatele ke Službě Záložka, na jejímž základě Uživatel získává přístup k Audio obsahu nabízeného Prodávajícím, dochází okamžikem vyplnění registračního formuláře na webových stránkách www.zalozka.cz. Smlouva a veškeré informace vážící se k jejímu uzavření jsou v českém jazyce.

2.2. Po úspěšné registraci je každému Uživateli vytvořen Uživatelský účet. Uživatel je povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Uživatel je povinen při jakékoliv změně svých údajů tyto aktualizovat tak, aby mohl Prodávající řádně plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy ve vztahu k Uživateli. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu a při realizaci objednávky jsou Prodávajícím považovány za správné, do doby jejich změny ze strany Uživatele.

2.3. Odsouhlasením podmínek v mobilních aplikacích nebo registrací Uživatel potvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami, a že s těmito souhlasí. Uživatel má právo udělit svůj souhlas s podmínkami shromažďování, zpracování a využití jím zadaných osobních údajů Prodávajícím pro administrativní, statistické a marketingové účely v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

2.4. V rámci registrace se Uživatel vyjadřuje, zda souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zaslaných Prodávajícím na elektronickou adresu zadanou Uživatelem při registraci. Toto nastavení může Uživatel kdykoli zrušit v nastavení svého uživatelského účtu nebo e-mailem na adresu info@zalozka.cz.

2.5. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

  • 3. Objednávka

3.1. Prezentace digitálního obsahu na internetových Prodávajícího nemá povahu nabídky na uzavření smlouvy dle §1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "OZ").

3.2. Uzavření smlouvy o dodání Audio obsahu je realizováno přes stránku www.zalozka.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Prodávajícího, kde si Uživatel vloží vybraný Audio obsah do košíku a uskuteční platbu vybraného Audio obsahu (dále jen "Smlouva o dodání Audio obsahu"). Tímto okamžikem již není možné objednávku měnit, jelikož je tato ihned předána k automatickému zpracování.

3.3. Odesláním objednávky Uživatel stvrzuje svůj souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o dodání Audio obsahu.

  • 4. Koupě a dodání Audio obsahu

4.1. Před odesláním objednávky je Uživateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou Uživatelem i Prodávajícím považovány za správné a závazné.

4.2. Smlouva o dodání Audio obsahu je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy Uživateli potvrzující zaplacení a vyřízení objednávky. Tato e-mailová zpráva je Uživateli zasílána až po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný Audio obsah a obsahuje link pro stažení Audio obsahu do zařízení Uživatele prostřednictvím internetové sítě.

4.3. Uživatel odesláním objednávky jím vybraného Audio obsahu uděluje Prodávajícímu svůj výslovný souhlas s dodáním tohoto Audio obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že po zpřístupnění jím objednaného Audio obsahu Prodávajícím Uživateli zaniká právo odstoupit od Smlouvy o dodání Audio obsahu.

4.4. Zřízením práva Uživateli užít Audio obsah je tomuto dáno právo trvalého přístupu k úplatně získanému Audio obsahu v rámci své registrace s možností jeho stažení a uložení v zabezpečeném datovém formátu do svého elektronického zařízení pro svojí osobní potřebu, není-li v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.

  • 5. Platební podmínky

5.1. Všechny ceny uvedené na internetové stránce www.zalozka.cz jsou smluvní, aktuálně platné k okamžiku odeslání objednávky Uživatelem Prodávajícímu. Ceny Audio obsahu jsou konečné včetně DPH a všech dalších případných daní a poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní či mobilních aplikacích Prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít s Uživatelem Smlouvu o dodání Audio obsahu za individuálně sjednaných podmínek.

5.2. Prodávající neúčtuje Uživateli žádné poplatky v souvislosti s uzavřením smluv při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.). Uživatel hradí pouze takové náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které si sjednal se svým poskytovatelem telekomunikačních služeb.

5.3. Platba za zpřístupněný Audio obsah je možná pouze bezhotovostní formou, a to jedním ze způsobů uvedených v sekci Nákupní košík - Způsob platby dle výběru Uživatele. Tato platba probíhá bez dalších poplatků ze strany Prodávajícího.

5.4. Případné slevy poskytnuté Uživateli nelze vzájemně kombinovat. Na slevu dále nevzniká jednotlivému Uživateli nárok v případě jakékoliv prodejní, propagační či jiné obdobné akce pořádané. Prodávající si pro takové případy a pouze po dobu trvání takové akce vyhrazuje právo uplatnění slevy Uživateli neumožnit.

5.5. Odesláním objednávky Uživatel uděluje Prodávajícímu výslovný souhlas se zasíláním dokladu o zakoupení objednaného Audio obsahu výhradně v elektronické podobě.

 

 

  • 6. Odpovědnost Prodávajícího

6.1. Prodávající si vyhrazuje právo dočasně znepřístupnit Službu Záložka, jakož i veškeré plnění poskytované prostřednictvím internetové stránky www.zalozka.cz a mobilních aplikací, z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby zařízení nebo softwaru, a to bez předchozího upozornění Uživatele.

6.2. Prodávající není odpovědný za škodu a jinou újmu, které Uživatel nebo třetí strana utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb a plnění uvedených v odstavci výše.

6.3. Prodávající neodpovídá za poruchy nebo nesprávné plnění služeb, pokud jsou způsobeny třetími stranami (zejména mobilními operátory, poskytovateli telekomunikačních služeb a elektřiny). To platí i pro škody způsobené počítačovými viry a dalšími okolnostmi softwarového původu.

6.4. Prodávající není odpovědný za ztrátu přihlašovacího jména Uživatele a hesla a za jejich použití třetí osobou, jakožto ani za žádné škody a jiné újmy tímto použitím způsobené.

  • 7. Záruční a reklamační podmínky

7.1. Na Audio obsah zakoupený Uživatelem se vztahuje záruka v trvání dvou let. Záruční doba počíná běžet od okamžiku zpřístupnění Audio obsahu Uživateli. V případě výměny Audio obsahu Uživateli počíná běžet nová záruční doba okamžikem zpřístupnění tohoto nového Audio obsahu.

7.2. Reklamace dodaného Audio obsahu, jakož i veškeré další právní jednání Uživatele vůči Prodávajícímu z titulu vad Audio obsahu, se uplatňují vyplněním reklamačního formuláře zde nebo písemnou formou (emailovou zprávou zaslanou na adresu: info@zalozka.cz ).

7.3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned a ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od obdržení. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba na odborné posouzení vady. O vyřízení nebo zamítnutí reklamace bude Prodávající Uživatele informovat.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro řešení sporů mezi Uživatelem a Prodávajícím on-line je možné využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  • 8. Ochrana autorských práv

8.1. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněný Audio obsah je chráněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "AZ"). Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněný Audio obsah je určený pouze uživatelům na území České a Slovenské republiky. Uživatelům trvale působícím, sídlícím nebo bydlícím na území jiných států není Audio obsah z pohledu autorského práva určen.

8.2. Uživatel se zavazuje užít zpřístupněný Audio obsah pouze pro svoji osobní potřebu a zejména se zavazuje tento dále nezpřístupňovat třetím osobám a tento neužívat dalšími způsoby porušujícími právní předpisy či autorská práva třetích osob. Zejména se Uživatel zavazuje zpřístupněný Audio obsah dále nenabízet, nedistribuovat, ani jinak komerčně využívat a tento veřejně publikovat či rozmnožovat.

8.3. Uživatel je povinen dbát na to, aby žádné jiné nepovolané osoby neměly přístup k dílům tak, že by díla mohly reprodukovat, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s rozsahem udělených práv. Po obdržení informace o takové situaci může Prodávající ukončit poskytování svého plnění ve vztahu k takovému Uživateli.

8.4. Prodávající sděluje, že veškerý jím zpřístupňovaný Audio obsah obsahuje bezpečnostní systém proti jeho nedovolenému použití. Uživatel nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví Audio obsahu a nesmí obcházet, modifikovat, porušovat či odstraňovat technická ochranná opatření Audio obsahu.

8.5. Každý Audio obsah stažený prostřednictvím Služby Záložka do zařízení Uživatele je označen jako jedinečná kopie díla umístěním identifikačních údajů Uživatele do staženého souboru. Každý Uživatel, který stáhnul dílo, souhlasí s tímto označením a rovněž souhlasí s tím, že neprovede žádnou akci týkající se změny nebo zrušení označení takto staženého Audio. Toto označení slouží Prodávajícímu k identifikaci Uživatele a konkrétní transakce v případě porušení licenčních podmínek.

8.6. Použití jakéhokoli bezpečnostního softwaru zabezpečujícího zpřístupněný Audio obsah má za účel pouze a výhradně ochranu práv Prodávajícího a v žádném případě není určen ke sběru dalších informací o Uživatelích.

  • 10. Ochrana osobních údajů

Prodávající je správcem osobních údajů Uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"). Prodávající zpracovává osobní údaje svých uživatelů v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR, jakož i dle více zde.

  • 11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní vztahy mezi Uživatelem a Prodávajícím se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech smluv uzavřených mezi Uživatelem a Prodávajícím, jež budou realizované prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

11.2. Uživatel odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi Obchodními podmínkami tohoto nákupního řádu s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Uživatel dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem Smlouvu o dodání Audio obsahu s Prodávajícím uzavřít.

 

V Praze dne 1.9.2021


V Praze dne 22.5.2018